Skip to toolbar

ฉันจะสามารถลบบัญชีการใช้ของฉันได้อย่างไร?

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. ฉันจะสามารถลบบัญชีการใช้ของฉันได้อย่างไร?

การลบบัญชีการใช้แล้วนั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกต่อไป ข้อมูลที่อยู่ในโพรไฟร์ของคุณทั้งหมด รุปภาพ ข้อความสนทนา การกีดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการเห็นคุณ การเข้าดูรูปส่วนตัว และ ผู้ใช้ที่คุณชื่นชอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะถูกลบทิ้ง ฮอเน็ต ไม่สามารถเรียกข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบทิ้งแล้วกลับมาได้

ต้องการจะลบบัญชีการใช้ของคุณ ทำตามขึ้นตอนดังนี้

  • ไปที่เวปไซต์ของเรา https://hornetapp.com และ เข้าสู่ระบบการใช้ในบัญชีของคุณ
  • กดเลือกชื่อของคุณ/รูปโพรไฟต์บนมุมขวาด้านบนของจอภาพ
  • เลือก “บัญชี”
  • เลือก “ลบบัญชี”
  • แล้วจึงกดเลือก “ยืนยันการลบบัญชี”

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

@

Not recently active
No badges. No points.