Support

Home > iOS

ฉันสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อๆปนี้

  • ไปที่การตั้งค่าของแอปพลิเคชั่น
  • ไปที่ “ทั่วไป”
  • เลื่อนลงและแตะ “ภาษาและภูมิภาค”
  • แตะ “ภาษา iPhone”
  • เลือกภาษาใหม่
  • แตะ “ตกลง” ในมุมขวาบน

 

Back to all topics

Quantcast