Quantcast

Tag: สิทธิเพศชาย

คัดพิเศษโดยบรรณาธิการ
หากคุณไม่พอใจโฆษณาชิ้นใหม่ของ Gillette นั่นหมายความว่าคุณคือหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไข

โฆษณาชิ้นใหม่นี้ทำให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวา กลุ่มคนดังฝ่ายขวา และกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวารู้สึกไม่พอใจ

Read the full story