เบียร์

ผู้เชี่ยวชาญมาบอกถึงประโยชน์ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของเบียร์

นี่คือสิ่งที่นักโภชนาการ ผู้ให้คำปรึกษา และสองผู้ปรุงเบียร์ในโรงเบียร์เกย์แรกของโลกพูดถึงประโยชน์ของเบียร์