Ryan Murphy

5 นักแสดงและศิลปินเพศทางเลือกกับการได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลลูกโลกทองคำ

นี่คือสิ่งที่นักแสดงและศิลปินเพศทางเลือกกล่าวหลังจากได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลลูกโลกทองคำปี 2019

เรื่องราวชีวิตของ Andrew Cunanan ที่จะเป็นโอกาสให้กลุ่มเพศทางเลือกได้พูดคุยถึงเรื่องสุขภาพจิต

เรื่องราวอาชญากรรมแห่งสหรัฐอเมริกาของ Ryan Murphy : โอกาสที่จะพูดถึงสุขภาพจิตของชุมชนเพศทางเลือก